Nghiên cứu

 • Ứng dụng Bát chánh đạo với những vấn đề thời đại
 • Post by: admin - 12/09/2016
 • Suốt 49 năm hoằng pháp độ sanh, cuối cùng lúc sắp nhập Niết-bàn đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng: “Ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ”. Con đường diệt khổ ấy được ghi chép trong Tam tạng kinh điển của Phật giáo có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập để diệt khổ, tất cả không ra ngoài phần Đạo đế của Tứ đế, đó chính là ba mươi bảy phẩm trợ đạo; và bát chánh đạo lại chính là tinh hoa, là sự tóm thâu ba mươi bảy trợ đạo phẩm. Như vậy bát chánh đạo chính là nền tảng, là tinh hoa của toàn bộ hệ thống Tam tạng kinh điển của Phật giáo. Chính vì thế nên bát chánh đạo có một vị trí vô cùng quan trọng, lại là con đường chân chính tốt nhất của mọi tôn phái trong đạo Phật, là pháp môn tiêu biểu nhất cho mọi người tu tập…

 • Tinh thần “Khu Thích Dĩ Nhập Nho – Cư Nho Mộ Phật” trong Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh
 • Post by: admin - 06/03/2016
 • Tư tưởng triết học Ngô Thì Nhậm hình thành và phát triển gắn liền với những điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII, cùng với đó là sự kế thừa những quan điểm của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang và tư tưởng của Tống Nho cũng như ảnh hưởng trực tiếp từ tư tưởng của cha mình là Ngô Thì Sĩ. Tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm thể hiện rõ ba phương diện cơ bản của triết học là bản thể luận, nhận thức luận và triết lý nhân sinh xã hội với những nét độc đáo khác nhau, tạo nên một tư duy mới cho dòng tư tưởng lúc bấy giờ.

 • Văn học Phật giáo từ thời đức Phật đến thời vua Asoka
 • Post by: admin - 17/04/2015
 • Với đề tài “Văn học Phật giáo từ thời đức Phật đến thời Asoka”. Qua đó, sẽ trình bày nguồn gốc và sự hình thành, phát triển của nền văn học Pàli để thấy ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo đối với nền văn hóa Ấn độ. Chúng ta có thể nói rằng đây chính là động lực xâu xa nhất của những gì ta gọi là thành quả đóng góp của Phật giáo cho cuộc đời, trong đó có sự nở hoa của nền văn học Pàli.

 • Sự cần thiết của nghi lễ Phật giáo
 • Post by: admin - 27/03/2015
 • Nghi lễ là sự biểu hiện lòng tôn kính và tin tưởng của mọi người đối với Tam Bảo một cách có hệ thống, có bài bản. tùy theo tập quán của mỗi địa phương mà hình thành nghi lễ.