...

  Thất Giác Chi – bảy chi phần Giác Ngộ

  phaphoa

  Đạo Phật là Đạo Giác ngộ. Đức Phật là Bậc Giác ngộ. Sự Giác ngộ này không chỉ dành riêng cho 1 mình Đức Phật mà tất cả chúng sanh đều có thể Giác ngộ như Ngài. Đức Phật là Phật đã thành còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Làm thế nào để chúng sanh Giác ngộ như Phật? Chúng sanh muốn Giác ngộ như Phật thì tu tập 7 pháp này:

  1/ Trạch pháp giác chi: Trạch pháp là dùng trí tuệ để quan sát pháp nào là thiện, pháp nào là ác và từ bỏ pháp ác thực hành pháp thiện. Đây là điểm nổi bật nhất của đạo Phật. Người theo đạo Phật không chỉ cần có đức tin mà cần có trí tuệ để quán xét thấy rõ cái gì là ác, cái gì là thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, từ bỏ pháp ác tu tập pháp thiện là điều căn bản của người con Phật vì thiện pháp là căn bản của Bồ đề, Niết bàn.

  2/ Khinh an giác chi: Khi đã từ bỏ pháp ác tu tập pháp thiện rồi thì thân hành giả sẽ được nhẹ nhàng và tâm hành giả sẽ được an lạc, đó là kết quả của sự nỗ lực tu tập.

  3/ Tinh tấn giác chi: Nỗ lực siêng năng bỏ ác làm thiện. Việc ác dù nhỏ nhất cũng từ bỏ, không làm, việc thiện dù nhỏ nhất cũng siêng năng thực hiện vì biết rõ ràng rằng nhiều việc nhỏ tích tụ lại trở thành việc lớn.

  4/ Hỷ giác chi: Vui vẻ từ ái với tất cả chúng sanh.

  5/ Niệm giác chi: Niệm là chánh niệm, tỉnh giác. Tỉnh giác trên thân, tỉnh giác trong cảm giác, tỉnh giác trong tâm lý và tỉnh giác trong tất cả các pháp. Hành giả luôn luôn sống với sự tỉnh thức, tỉnh giác.

  6/ Định giác chi: Định tĩnh tâm không rối loạn.

  7/ Xã giác chi: Buông xã tất cả thế tục.

  Bất cứ 1 hữu tình chúng sanh nào tu tập 7 pháp này hoàn mãn thì sẽ trở thành bậc Giác ngộ. Vì thế Đạo Phật là đạo chung cho tất cả chúng sanh chứ không phải là Đạo dành riêng cho 1 vị thần thánh nào. Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh có Phật tánh nếu chúng sanh tu tập 7 chi phần giác ngộ này thì nhất định sẽ thành Phật.

  Hòa Thượng Thích Như Phẩm 

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM