...

  Văn khấn giao thừa, đón chào năm mới tại tư gia

  Ảnh minh họa

  Lễ giao thừa rước năm mới là một nghi thức thiêng liêng của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung. Ở chốn thiền môn có nghi lễ đặc thù cho giao thừa. Nhưng tại tư gia Phật tử, văn khấn như thế nào? Đó là thắc mắc của nhiều người. Xin giới thiệu một bài sớ – văn khấn giao thừa do TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM gợi ý.

  Sớ giao thừa tại tư gia

  Phục dĩ:

  Tam dương khai thái, Ngũ phước lâm môn.

  Giờ giao thừa đảnh lễ đấng Từ Tôn,

  Mùa tuế đán đón mừng xuân Khánh Triệu

  Nước Bát Đức thắm hoa lòng hàm tiếu

  Mây Tam Đa vờn hương giới khai minh

  Hướng tâm thành: lợi lạc chúng sanh

  Trình ý khẩn: quang huy quốc độ.

  Duyên nay có:

  Nước Việt Nam (địa chỉ nơi gia đình cư ngụ) ……….

  Chúng con tên: (tên các thành viên trong gia đình, từ lớn đến nhỏ) …………

  Nhân buổi giao thừa năm mới, đảnh lễ đấng Từ Tôn

  Cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền

  Bổn thổ Tài thần, Địa thần, Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần.

  Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

  Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc, dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được triêm ân phước lợi.

  Giờ đây:

  Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ: Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

  Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

  Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát.

  Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

  Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

  Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

  Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Lỗ Vương Chí Đức Tôn Thần.

  Hành Binh Ngũ Nhạc – Cự Tào Chí Đức Tôn Thần.

  Kính nguyện:

  Chư Phật nhủ từ bi vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian,

  Chúa xuân đem phước lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

  Khiến mọi người ân triêm pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

  Để chúng con tắm ánh xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc độ.

  Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

  Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

  Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

  Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

  Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

  Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

  Cảnh vui tươi nhuần thấm, điều lợi lạc thực thi.

  Cùng sát cánh chen vai làm quang huy quốc độ,

  Quyết chung lòng góp sức mà phổ độ quần sanh.

  Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

  Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng minh.

  Mùa Tuế Đán – giờ giao thừa – Xuân Đinh Dậu

  Đệ tử chúng con chí thành dâng sớ

  TT.Thích Lệ Trang nói về lễ giao thừa trong Phật giáo

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM